In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Pomme Lifestyle: coachingspraktijk ‘integrale leefstijl- en vitaliteit’ sinds 1 september 2019, handelend als zelfstandige, eigenaar Marieke de Zwaan.

Klant / cliënt / deelnemer: degene die een dienst of product afneemt van Pomme Lifestyle, online danwel offline.
Arts: de huisarts, psycholoog, psychiater of specialist waarbij de cliënt onder behandeling is;

1. Overeenkomst
Van een overeenkomst is sprake wanneer:

De cliënt of de klant zich aanmeldt voor een coachingstraject, -programma, training, workshop, retraite of iets dergelijks via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
De cliënt of de klant en Pomme Lifestyle hebben een schriftelijke, mondelinge of telefonische overeenkomst afgesloten. De cliënt of de klant schaft een product aan via de website.

2. Annulering / restitutie

2a. Consumenten / particulieren
2a1. Algemene online en offline producten en diensten :


Voor particulieren is annulering binnen 14 dagen na betaling c.q. start van de levering van de overeenkomst mogelijk zonder opgave van redenen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@pommelifestyle.com. De kosten van al geleverde diensten zullen van het reeds betaalde bedrag worden afgetrokken, waarna het restant zal worden teruggestort.

Kosten voor online verzonden documenten / programma’s kunnen niet worden gerestitueerd.

Coachingsgesprekken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet. Indien de cliënt of de klant korter van tevoren verzet, betaalt de cliënt of de klant 60% van het bedrag voor het betreffende gesprek.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

2a2. Voorafgaand annuleren van deelname aan een eenmalig event, lezing, training of workshop:

– Annuleren 0 t/m 14 dagen vooraf; cliënt of klant ontvangt een tegoedbon t.h.v. het totaalbedrag. Deze is vrij te besteden bij Pomme Lifestyle voor onbepaalde tijd. Het ticket kan ook omgeboekt worden op een andere naam (overdragen).
– Annuleren meer dan 14 dagen voorafgaand; cliënt of klant ontvangt het volledige bedrag van de boeking zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen terug op zijn of haar rekening.
– Indien Pomme Lifestyle de boeking annuleert i.v.m. het niet doorgaan van het event; het volledige bedrag van de boeking wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen aan de cliënt of klant gerestitueerd.

2a3. Voorafgaand annuleren van deelname aan een meerdaagse retraite:

- Bij annulering tot 3 maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten. Tot 2 maanden voor aanvang van het programma: 25% van de deelnamekosten. Tot 1 maand voor aanvang van het programma is er geen restitutie mogelijk, tenzij er tijdig een vervanger wordt geregeld. Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering.

- Deelname geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat de deelnemer vrij om af te zien van het te volgen programma. Dit heeft echter geen recht op teruggave van het deelnamegeld en ook geen recht op een vervangende sessie of activiteit.

- Pomme Lifestyle heeft het recht om een retraite te annuleren indien daarvoor gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de organisatoren of overmacht. In geval van annulering door Pomme Lifestyle heeft de deelnemer recht op een voucher of terugbetaling van het reeds betaalde deelnamegeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

2b. Bedrijven
Voor bedrijven is annulering niet mogelijk. Indien een coachingstraject, -programma of training om wat voor reden dan ook geen doorgang kan vinden, zal onderling afgestemd worden over de financiële afhandeling.

3. Tariefstelling

Voor alle diensten en producten deelt Pomme Lifestyle de cliënt of de klant mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.

Voor particulieren en bedrijven worden verschillende tarieven gehanteerd. Voor particulieren zijn de genoemde tarieven inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Voor bedrijven zijn de genoemde tarieven exclusief BTW.

Pomme Lifestyle is niet gerechtigd prijsstijgingen door te voeren tijdens een coaching traject. Indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, blijft de eerder afgesproken prijs gelden, tenzij er een nieuwe overeenkomst tot stand komt.

4. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt of de klant aan Pomme Lifestyle contant of op rekening te geschieden volgens de betalingstermijn vermeld op de factuur.

Pomme Lifestyle is gerechtigd een consult of dienst te weigeren indien de cliënt of de klant de betaling niet heeft voldaan. De cliënt of de klant krijgt, indien gewenst een verzamelfactuur van de betalingen.

Indien achteraf betaling overeengekomen is en de nota 30 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is Pomme Lifestyle gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

5. Dienst wijzigen
Mocht tijdens een traject blijken dat de aangeschafte dienst (bijvoorbeeld een coachingstraject) van Pomme Lifestyle aangepast wenst te worden, dan kan dit in overleg met Pomme Lifestyle. De kosten worden evenredig verrekend.

6. Vervanging
Pomme Lifestyle heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Vooruitbetaalde en nog niet genoten coaching worden gerestitueerd aan de cliënt. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

7. Aansprakelijkheid
Pomme Lifestyle spant zich in om de gegeven bijeenkomsten en/of individuele begeleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

Pomme Lifestyle is tegenover de opdrachtgever en/of deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van aantoonbare opzet of aantoonbare bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de bijeenkomsten en/of individuele begeleiding per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

Pomme Lifestyle is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Pomme Lifestyle is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

Op de overeenkomst van de opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de krachtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de bijeenkomsten en individuele begeleiding, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn/haar gezondheid. Dientengevolge kan de deelnemer/opdrachtgever de begeleider en Pomme Lifestyle niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de bijeenkomsten/individuele begeleiding kan Pomme Lifestyle geen verantwoordelijkheid nemen.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade die door hem/haar wordt veroorzaakt aan bezittingen van anderen, aan de groepsruimte of faciliteiten gehuurd of gebruikt voor de bijeenkomst/individuele begeleiding. Pomme Lifestyle raadt je aan een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor verlies, diefstal, en/of het veroorzaken van kapotte spullen.

Pomme Lifestyle is niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in de persoonlijke (gezondheids)situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn of haar situatie passen.

De cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies een (extra) advies van een arts, diëtist of andere specialist te consulteren.

Is de cliënt of de klant ontevreden over een door Pomme Lifestyle geleverde dienst, dan doet Pomme Lifestyle haar uiterste best om daar samen met de cliënt of klant uit te komen. De aansprakelijkheid van Pomme Lifestyle gaat niet verder dan de overeengekomen afspraken voor de betreffende dienst.

Pomme Lifestyle spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website, in de trainingen en documenten op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten.

8. Intellectueel eigendom
Pomme Lifestyle behoudt te allen tijde alle rechten op verstrekte documenten, E-boeken, receptenbundels, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie, advies en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt of klant.

De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Pomme Lifestyle noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt of de klant, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt of klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Pomme Lifestyle verstrekt zijn.

9. Weigeren
Mocht in een uitzonderlijk geval blijken, dat na 1 of meerdere gesprekken de cliënt niet binnen de beoogde doelgroep valt, staat het Pomme Lifestyle vrij een kandidaat te weigeren. De kosten van al geleverde diensten zullen met het reeds betaalde bedrag worden verrekend, waarna het restant zal worden teruggestort.

Pomme Lifestyle heeft het recht een deelnemer te weigeren voor een bijeenkomst of individuele begeleiding zonder opgaaf van reden. Daarnaast heeft Pomme Lifestyle het recht om een deelnemer de toegang tot een bijeenkomst te ontzeggen. De deelnemer kan worden verzocht om de bijeenkomst te verlaten om een van de volgende redenen:

- ernstige tekortkoming aan het voldoen van de opdrachten;
- frequente afwezigheid (al of niet voorkombaar);
- ernstige verstoring van het groepsproces;
- onbehoorlijk gedrag (diefstal, verbaal geweld, onjuiste informatie verstrekken);
- nalatigheid in het tegemoetkomen aan andere (zoals financiële) verplichtingen rond de bijeenkomsten/individuele begeleiding.

11. Klachten
Klachten dienen in eerste instantie mondeling te worden geuit. Indien de klacht blijft bestaan dient deze schriftelijk en gemotiiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Pomme Lifestyle. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

12. Medische disclaimer
- Alle producten, adviezen en diensten die Pomme Lifestyle aanbiedt, zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psycische klachten en overleg gebruik van supplementen daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

- Door het aanmelden voor een van de diensten van Pomme Lifestyle verklaart de deelnemer af te zien van claims tegen Pomme Lifestyle voor elke blessure en/of schade die opgelopen zou kunnen worden tijdens of vlak na de betreffende dienst (coaching, training, workshop, retraite ed.).

13. Verzekering
- Ziektekosten, ongevallen- en reisverzekering (in het geval van een meerdaagse training, workshop of retraite) zijn verplicht. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden voor (medische) noodgevallen en annulering van je reis.

- Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichting komen volledig voor rekening van de deelnemer.

14. Geheimhouding
Vanzelfsprekend gaat Pomme Lifestyle vertrouwelijk om met de gegevens van de klant of de cliënt. Lees voor meer details ook de privacyverklaring.

Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met op met Pomme Lifestyle.